Profiseminárky.sk

...a škola je hrou

Obsah v diplomovej práci

Do obsahu diplomovej práce patria kapitoly a podkapitoly po tretiu úroveň vrátane. Ak autor v práci členil kapitoly aj na štvrtú úroveň, odporúča sa neuvádzať ich v obsahu. Rovnako do obsahu nepatria ani nečíslované nadpisy.  Kapitoly majú byť primerane členené. Jedna podkapitola je málo na druhej strane bezvýznamné členenie môže byť chaotické.

Späť na úvodnú časť diplomovej práce

 
Objednať